Avís legal i política de privacitat

Objecte social. RÀDIO FLAIXBAC, S.A. (d’ara endavant, RÀDIO FLAIXBAC) és una emissora de ràdio especialitzada en programació musical, integrada dintre del Grup Flaix S.L.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.radioflaixbac.cat:

  • Denominació: RADIO FLAIXBAC, S.A.
  • Domicili: Passeig de Gràcia 55 9è – 08007 - Barcelona
  • Telèfon: 935 055 555
  • Email: tescoltem@grupflaix.cat
  • CIF: A60032992
  • Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 1, Volum 24.329, Full B-67.993.

Propietat intel·lectual i industrial. Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a RÀDIO FLAIXBAC, o a tercers que han autoritzat el seu ús. RÀDIO FLAIXBAC presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. RÀDIO FLAIXBAC autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a RÀDIO FLAIXBAC, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Propietat intel·lectual dels continguts. Els textos (informacions, conceptes, publicitat, opinions i altres) i els elements gràfics (disseny, codi font i anàlegs) que formen part de la pàgina web de RÀDIO FLAIXBAC i són difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva de RÀDIO FLAIXBAC i dels seus autors, i tenen la consideració d’obres protegides d’acord amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual. També hi són aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant això, els usuaris poden reproduir els continguts de la pàgina web amb les finalitats exclusives d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper per a ús estrictament privat.

Al marge de tot això, queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de les pàgines web de RÀDIO FLAIXBAC o de cap dels seus elements, de manera directa o indirecta, per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb finalitats comercials amb el públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, fins i tot citant-ne la font, sempre que no es disposi de l’autorització expressa i per escrit de RÀDIO FLAIXBAC.

La infracció d’aquests usos donarà lloc a l’exercici de les accions legals pertinents per part de RÀDIO FLAIXBAC contra l’usuari

Igualment, queden prohibides especialment les accions següents, sense el consentiment exprés atorgat per escrit de RÀDIO FLAIXBAC:

  • La presentació d’una pàgina de la web en una finestra que no pertanyi a RÀDIO FLAIXBAC a través de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa a la pàgina web en una pàgina que no sigui de RÀDIO FLAIXBAC mitjançant enllaços en línia.
  • L’extracció d’elements de la pàgina web que causi perjudici a RÀDIO FLAIXBAC, d’acord amb les disposicions de la Llei de propietat intel•lectual.

RÀDIO FLAIXBAC ha d’autoritzar de manera expressa l’establiment d’enllaços d’hipertext en altres pàgines web dirigides a la pàgina d’inici d’aquesta pàgina web, sempre que les pàgines corresponents apareguin en una finestra completa, sota les adreces respectives i amb autorització de RÀDIO FLAIXBAC.

Tots els drets que no s’hagin concedit expressament a l’usuari s’entén que estan reservats a favor de RÀDIO FLAIXBAC.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquesta pàgina web són propietat de RÀDIO FLAIXBAC o d’alguna de les empreses que formen part del GRUP FLAIX, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Condicions d’ús. L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

RÀDIO FLAIXBAC no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitats pels usuaris o tercers, o respecte d’aquells continguts que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel•lectual o industrial o que continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

RÀDIO FLAIXBAC queda exonerada de responsabilitats derivades de danys i perjudicis de qualsevol natura derivats de la captació i l’ús per part de tercers de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de les pàgines web gestionades per ella.

En qualsevol cas, RÀDIO FLAIXBAC no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens a les pàgines web que no siguin gestionades per ella mateixa.

RÀDIO FLAIXBAC es reserva el dret a modificar els seus continguts quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

RÀDIO FLAIXBAC no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament us informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació que ens hagi sol·licitat sobre la nostra activitat i/o serveis i donar resposta a les consultes que ens hagi fet arribar.

Mitjançant l’enviament de correus electrònics, missatges de whatsapp, sms, o de qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació enviada a RÀDIO FLAIXBAC, l’interessat presta el seu consentiment de forma expressa per al tractament de les seves dades personals amb les finalitats exposades anteriorment. Recomanem a l’usuari consultar la Política de Privacitat de Whatsapp Inc. Clicant en el següent enllaç www.whatsapp.com/legal, donat que és una companyia ubicada als Estats Units i que no compleix amb els principis i garanties establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 en matèria de protecció de dades. 

En cap cas RÀDIO FLAIXBAC farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. RÀDIO FLAIXBAC es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Les seves dades es conservaran en els nostres registres mentre siguin necessàries per atendre les seves consultes o peticions. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar-ne el seu tractament o directament oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.

També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: Ràdio Flaixbac S.A.– Passeig de Gràcia 55 9è, 08007, Barcelona – T. 93 505 55 55 – tescoltem@grupflaix.cat.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o l’espai habilitat per fer comentaris d’aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 14 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 14 anys d’edat.

RÀDIO FLAIXBAC recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la seva política de privacitat. També presta el seu consentiment exprés a RÀDIO FLAIXBAC per al tractament de les seves dades contingudes al llistat d’amics i al fet que les notícies que publiquem referents a la nostra activitat, actes o esdeveniments apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de RÀDIO FLAIXBAC a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és RÀDIO FLAIXBAC, amb la finalitat detallada.

La seva petició per connectar, implica necessàriament, el seu consentiment per realitzar els tractaments assenyalats.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. RÀDIO FLAIXBAC no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades de les quals estiguin publicades o incloses en comentaris, podran sol·licitar a RÀDIO FLAIXBAC la seva cancel·lació.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les seves dades personals, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a RÀDIO FLAIXBAC. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: RÀDIO FLAIXBAC, S.A. – Passeig de Gràcia 55 9è, 08007, Barcelona – T. 93 505 55 55 – tescoltem@grupflaix.cat.

Enllaços a d’altres Webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per RÀDIO FLAIXBAC, per aquest motiu, RÀDIO FLAIXBAC no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci
Privacitat i cookies
Aquest lloc web fa servir cookies que ens faciliten dades personals com ara dades associades a la teva navegació en el nostre lloc web. Si fas click a ACCEPTO tant nosaltres com els nostres partners podrem instal·lar cookies o accedir a informació no sensible del teu dispositiu amb l'objectiu de personalitzar continguts i publicitat, proporcionar funcionalitats a les xarxes socials i analitzar el nostre tràfic i audiències. Pots configurar l'ús que ens autoritzes a fer de les cookies clicant a CONFIGURA LES COOKIES.